Oznámení

1. prosince : Vážení uživatelé, vkládat zde odkazy na různé e-shopy a stránky je přísně zakázáno, je to porušení Pravidel. Takové příspěvky budou smazány. Děkujeme za pochopení!

1. prosince : Maraton pečení cukroví začíná. Finty, jak jednoduše upéct to nejlahodnější cukroví!

1. prosince : Začínají adventní svátky. Připomeňme si je všechny a také tradice s nimi spojené.

#26 17. 7. 2011 22:01

AnB
♥------
Registrovaný: 14. 2. 2011
Příspěvky: 20

Není tady

 

#27 17. 8. 2011 12:55

Crabat
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Krušné hory
Registrovaný: 24. 1. 2006
Příspěvky: 2073

Re: karma Země

Ano, jsme spjatí se Zemí, ale pořád jde především o nás. To kvůli nám má Gaia problémy, ne my kvůli ní. Nekonečně trpělivá, laskavá a milující. Měli bychom se od ní učit jejím atributům, ne jí bezostyšně využívat ve svůj prospěch. Ale to asi všichni víme.

Energie, Luďku, je v polích mysli. Jen ji v sobě rozevři novou Nadějí a uvidíš, jak začne vibrovat všude kolem Tebe. Gaia se nikdy nevyčerpala, to naše vědomí spoutané chtěním je vyčerpané. A hle, přichází Nový věk, který do našich srdcí zasévá především posvátnou rostlinu Naděje, všechno se mění, transformuje do nevídaných možností. Jen v sobě poodkryj závoj, co to znamená pro Tebe, pro Tvou duši, pro realizaci onoho duchovního rozměru v sobě, a uvidíš, jakou přílivovou vlnou se vzedme.


Crabat

Není tady

 

#28 22. 8. 2011 12:57

Marila
♥♥♥----
Registrovaný: 1. 3. 2011
Příspěvky: 100

Re: karma Země

Komu sloužili Mayové..?
Tato otázka napadla určitě každého, kdo se o toto téma zajímá. Musíme si uvědomit jaké síly jsou na tomto světě. Je to Bůh – láska, vládce celého vesmíru, ale také Lucifer, který dostal naší zemi pod svojí nadvládu a proto se tu mocně projevuje zlem. Často se i zjevuje jako údajné mimozemské bytosti a řídí tak celou historii naší planety ke vzpouře proti pravému Bohu. Musíme tedy zkoumat, komu doopravdy Mayové a ostatní záhadní proroci jako Nostradamus nebo Sibyla sloužili.

Pravý živý Bůh se zjevil svými mocnými činy v Izraelském národě, které máme podrobně zaznamenané v Bibli. Byli to činy velkolepé a úžasné, a mnohé jsou již dnes i archeologicky dokázané. Víme, jakou měli praví proroci povahu - lásku a pokoru a podle jakého zákona žili. Dodržovali Boží desatero lásky. Také se Bůh zjevil velikou láskou ve svém Synu Ježíši Kristu, který zemřel za naše hříchy. Sám se za nás obětoval a vysvobodil nás ze zajetí Satana. Bůh je neskutečně velká láska.

Oproti tomu Satan, Lucifer, dočasný vládce naší planety vede všechny lidi ke vzpouře, zlu a svým služebníkům k tomu sesílá moudrost a vědění. Lucifer je velmi moudrý a lstivý anděl, který byl svržen z nebe na naší zem. Tyto démonické andělské bytosti tu jsou skutečně celou historii s námi a to dokazuje  i velké lidské utrpení, neustálé války, zloba a smrt. Napadla vás již někdy otázka, odkud se to zlo bere?

Mayové byli národ, který neuctíval jediného pravého živého Boha, ale Lucifera, který si je vyučoval a používal ke svým účelům. Jejich život i krvelačné obřady s lidskými oběmi dokazují, že byli služebníky ďábla. Jejich znalosti z astrologie, které jim dal a naučil, jejich dokonalý kalendář končící roku 2012 má posloužit i dnešnímu velkému účelu.

Bible mluví o tom, že než Ježíš Kristus přijde podruhé aby vysvobodil svůj věrný lid a potrestal zlo, napodobí Satan druhý příchod a svede mnoho lidí. Bude to provázeno přírodními katastrofami a pak  vtělením, zhmotněním Satana do anděla světla, jako očekávaného mesiáše. Bude to něco fantastického doprovázeného jeho pomocníky, kteří se budou také zjevovat a lidé, kteří neznají pravého Boha a jeho slovo Bibli nebudou moci rozpoznat padělek a napodobeninu. Právě to se může uskutečnit kolem roku 2012. Mají být přírodní katastrofy a má být uveden takzvaný Nový věk, změna celého světa a příchod očekávaného mesiáše. Bude to ale jen napodobenina před kterou Ježíš Kristus varoval.

Zjevení Jana 12,7-9 - V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

2. Tesalonickým 2,3-12 - Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas.

Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Lukᚠ17,23-24 - Když vám tehdy řeknou: ‚Je tu,‘ anebo: ‚Je tam,‘ nikam nechoďte a za nikým se nežeňte. Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.

Marek 13,32-33 - Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.

V celých dějinách má Lucifer své lidi, kterým dává moudrost k tomu, aby mu sloužili. Mayové jsou jedněmi z nich. Přečtěte si něco z historie Mayů.

Mayové spolu s Aztéky jsou nejznámějšími indiánskými kmeny střední Ameriky.  Nikde není nic zaznamenáno o jejich příchodu. Z lůna tropických lesů Střední Ameriky povstala kultura, která vysoko převyšovala svými znalostmi v oblasti matematiky, astrologie, stavitelství všechny národy.

V mayských bájích se uvádí, že v dávných dobách slétli na zemi bohové, jejichž posláním bylo zničit jiného boha žijícího na nebi. Po úspěšném zničení tohoto boha nastala na zemi doba temna, kdy slunce nebylo vidět po mnoho let. Pak konečně nastal den, kdy slunce opět vyšlo a ptáci začali zpívat. A právě tehdy bohové stvořili nového člověka - se schopnostmi bohům podobnými. A pak ho začali učit.

Po odchodu některých z bohů domů na svou planetu, tu zbývající bohové založili "univerzity", kde vyučovali. Docházeli sem kněží a vládcové, aby se zde učili matematiku, astronomii, a také fyziku a chemii. Tyto univerzity byly postaveny ve tvaru většinou tříposchoďové pyramidy, kde každý stupeň znamenal jeden obor vědění. Chemie a fyzika se vyučovala až na nejvyšším patře pyramidy, což bylo pro ostatní znamení, že žáci tohoto oboru jsou ti nejvzdělanější a nejchytřejší. Doklady o tomto systému školství jsou dochovány jak v hieroglyfech v pyramidách, tak i v indiánských bájích.

Mayové bohy uctívali a dávali jim i oběti. Obětování božstvům mělo člověku zajistit osobní prospěch, štěstí v lásce, lovu i ve společnosti. První lidské oběti byly obětovány při pohřebních obřadech náčelníků. V roce 1 562 byla sepsána výpověď muže, který byl donucen pod výhrůžkou smrti zúčastnit se obětního obřadu. Musel se dívat, jak obětovali mladého chlapce a musel sledovat, jak mu prořízli hrudník a vyndali jeho srdce a na něj vyřezali kříž.

F. P. Jones v knize „Čas Bohů“ přibližuje zprávy z Pařížského kodexu, který obsahuje tvrzení, že Kukulkan (Mayský bůh) přilétl z nebes a naučil Maye astronomii a matematice, pak odlétl, ale slíbil, že se bude vracet. Podle Mayského kalendáře se vracel každých 52 let.

Tyto létací stroje jsou na Kukulkanově pyramidě  několikrát přesně zobrazeny, takže je jasné že šlo o létací stroje s motorem. Takzvaný bůh přilétal a odlétal létacím strojem a vždy s sebou přivážel nové a důkladnější informace. Kukulkan brával sebou mladé Maye  a po čase je důkladně vyškolené zase vracel. Z nich pak vzešli kněží, matematici, filozofové a hvězdáři. Jejich stroje se nápadně podobají dnešnímu Ufo. Dnešní Ufo totiž není záležitostí poslední doby, ale podle archeologických nálezů se v historii občas zjevovali, dávali lidem znalosti a nechali se uctívat. Nejsou z jiných planet, ale jsou to  démonické bytosti, které popisuje Bible a které byli svrženi na zem k nám.

Zjevení Jana 12,12 - Veselte se proto, nebesa i vy, kdo v nich přebýváte. Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, nebo k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, nebo ví, že má málo času.

2. Korintským 11,14 - A není divu, vždy sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.

Leviticus 19,31 - Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, vᚠBůh.

Které síle uvěříte?

Satanu = Lži, který má na Zemi dočasnou velkou moc? nebo Bohu = Lásce, který bude mít na Zemi poslední slovo?

www.znamenicasu.cz


Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce.

Není tady

 

#29 22. 8. 2011 13:24

Crabat
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Krušné hory
Registrovaný: 24. 1. 2006
Příspěvky: 2073

Re: karma Země

A víš co se mi, Marillo, na Tvé Zoserově pyramidě vystavěné v mysli líbí?.. Že se nebojíš poznávat. Jasně, ty jednotlivé prvky (stavební kameny) ještě nepatří úplně přesně na svá místa, ale kdo z nás neučinil chybu, že?..

Po stupních odevzdání a překonání sebe sama se kráčí na vrchol.


Crabat

Není tady

 

#30 22. 8. 2011 14:15

Lúthien
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Tam, kde Vysočina začíná...
Registrovaný: 6. 10. 2007
Příspěvky: 1144
Web

Re: karma Země

.

Upravil(a) Lúthien (22. 8. 2011 14:16)


Svět je jako zrcadlo: směj se na něj, bude se na tebe smát. Mrač se na něj, i on se na tebe zamračí. Herbert Samuels

http://www.tvorbaprodusi.estranky.cz/

http://lpmf.lilypie.com/q91Ap1.png

Není tady

 

#31 22. 8. 2011 14:17

Lúthien
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Tam, kde Vysočina začíná...
Registrovaný: 6. 10. 2007
Příspěvky: 1144
Web

Re: karma Země

Lúthien napsal(a):

.

Pardón, překlik, to sem nepatřilo dudlik


Svět je jako zrcadlo: směj se na něj, bude se na tebe smát. Mrač se na něj, i on se na tebe zamračí. Herbert Samuels

http://www.tvorbaprodusi.estranky.cz/

http://lpmf.lilypie.com/q91Ap1.png

Není tady

 

#32 22. 8. 2011 14:18

Crabat
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Krušné hory
Registrovaný: 24. 1. 2006
Příspěvky: 2073

Re: karma Země

Ahojky Lúthien! Tvé tečka je věru impozantní. smile


Crabat

Není tady

 

#33 23. 8. 2011 11:24

Lúthien
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Tam, kde Vysočina začíná...
Registrovaný: 6. 10. 2007
Příspěvky: 1144
Web

Re: karma Země

Crabat napsal(a):

Ahojky Lúthien! Tvé tečka je věru impozantní. smile

Ahoj Crabe, no...já vím smile Ale neboj, všechno si to tady přečtu a pak něco moudrého napíšu big_smile


Svět je jako zrcadlo: směj se na něj, bude se na tebe smát. Mrač se na něj, i on se na tebe zamračí. Herbert Samuels

http://www.tvorbaprodusi.estranky.cz/

http://lpmf.lilypie.com/q91Ap1.png

Není tady

 

#34 23. 8. 2011 17:46

Crabat
♥♥♥♥♥♥-
Místo: Krušné hory
Registrovaný: 24. 1. 2006
Příspěvky: 2073

Re: karma Země

O tom nepochybuji, Lúthien. pussa


Crabat

Není tady

 
NÁŠ TIP:

Zápatí

Powered by PunBB 1.2.24c
© Copyright 2002–2008 Rickard Andersson
Content © Copyright 2000–2016 SAMI spol. s r.o.
Ochrana osobních údajů