Oznámení

4.března : Vážení uživatelé, vkládat zde odkazy na různé e-shopy a stránky je přísně zakázáno, je to porušení Pravidel. Takové příspěvky budou smazány. Děkujeme za pochopení!

4.března : Směňování věcí provází lidstvo od jeho počátků.Nový SWAP Babinet pro všechny!

4.března : Stálice mezi moučníky? Vláčná a rychlá hrníčková bábovka z Granka

4.března : Krásná velikonoční dekorace. Stačí stará dřevěná krabička

#1 23. 7. 2008 22:13

Mgr.K
♥♥♥----
Registrovaný: 25. 1. 2006
Příspěvky: 174

33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Je kuriózní, že astrologie, která podle astronomů zemřela už ve 17. století, stále žije a vzkvétá. Veřejná střetnutí s astrology nevyhráváme, stojí názor proti názoru. Někdy jsme snad neúspěšní proto, že nepoužijeme všechny pádné argumenty, které jsou k dispozici. Předkládám proto sbírku 33 argumentů, které jsem posbíral v moudrých knihách a článcích, a zčásti také „vymyslel“.
Je s podivem, že jsem v protiastrologické literatuře takový kompletní přehled nenašel. Většinu kritiků rušilo na astrologii jen několik jejích tezí a spokojili se s jejich vyvrácením. Ke zpochybnění astrologie to totiž postačí, ostatní námitky jsou už redundantní, škoda času. Přesto přehled argumentů nabízím.

1/ Výchozí předpoklady Astrologie vychází z pozemského pohledu na oblohu, z geocentrické představy o vesmíru, z předpokladu o dokonale kruhových drahách. Nebeská tělesa jsou pouhé body nebo kuličky. Astrologie nepočítá s heliocentrickým uspořádáním sluneční soustavy, nezajímají ji vzdálenosti kosmických těles od Země ani jejich hmotnosti. K sestavení horoskopu stačí poloha těles na nebeské sféře a úhly, aspekty mezi nimi, a určení čtyř základních bodů – průsečíků ekliptiky s kružnicí místního poledníku a s horizontem. Ve starověké astrologii pak záleželo na postavení sedmi těles v horoskopu, tj. Slunce, Měsíce, Venuše, Marsu, Jupiteru, Merkuru a Saturnu. Z takového neúplného a mylného obrazu vesmíru nelze přirozeně odvodit žádný validní kauzální vztah mezi vesmírem a životem člověka na Zemi.
2/ Základní dilema Podle astrologů vliv planet, Měsíce a Slunce na člověka nezávisí na jejich hmotnosti a vzdálenosti od Země. V tom případě ovšem stejným způsobem na člověka působí minimálně kvadriliony hvězd a planet v pozorovatelném Vesmíru. Je-li tomu opačně a hmotnost se vzdáleností svou roli hrají, což je v souladu se všemi znalostmi o fyzikálních působeních těles, pak Měsíc, Slunce a Jupiter převáží vliv všech ostatních nebeských těles.
3/ Astrologie jako spekulativní záležitost Vlastnosti lidí odpovídající určité konstelaci planet nemohly být odvozeny na základě zkušenosti. Už proto ne, že vzájemné postavení planet, Slunce, Měsíce, postavení v Galaxii a místa narození se neustále mění a prakticky nikdy se neopakuje tatáž konstelace. Pro každý určitý okamžik je tato konstelace nová. I když se respektuje starověká nepřesnost v měření polohy planet, tak se podle moderních výpočtů může tatáž konfigurace znovu vyskytnout v průměru teprve za deset tisíc trilionů let (dle Grygara). Stejně tak jsou vymyšlené role jednotlivých „planet“.
4/ Co je nahoře, je i dole Jedním z východisek astrologie je tato stará představa o existenci magických vzájemných vztahů mezi vesmírem a Zemí. Údajně ji vyslovil mýtický bůh Hermes Trismegistos. Žádná taková paralela mezi vesmírem a životem člověka však nebyla nalezena.
5/ Velikost vlivu planet Astrologie předpokládá, že planety obíhají kolem Země po kruhových drahách a mají proto stále stejně silný vliv na člověka. Jenže ve skutečnosti planety obíhají kolem Slunce a jejich dráhy jsou navíc eliptické, takže se jejich vzdálenosti od Země neustále mění. Např. u Marsu je rozdíl mezi minimální a maximální vzdáleností od Země 1:7. Existuje-li kauzální vztah mezi polohou planet a jejich působením na člověka, pak musí efekt Marsu kolísat, protože síla jeho gravitace na Zemi kolísá v mezích 1:50.
6/ Mechanismus působení nebeských těles na člověka Známe jen 4 fyzikální síly (gravitace, elektromagnetismus, silná a slabá jaderná síla), z nichž v úvahu připadá jen gravitace, která společně s elektromagnetismem má daleký dosah, ale na rozdíl od elektromagnetismu je pouze přitažlivá. Gravitační síla je ovšem velice slabá, např. gravitační vliv Měsíce na dítě, které drží matka v náručí, je mnohonásobně menší než gravitační síla matčina těla (J. Kelly). Někteří dnešní astrologové proto soudí, že existuje nějaká jiná, dosud neznámá síla, anebo připouštějí, že kauzální vztah mezi planetami a ději na zemi není, že jde o vztah nekauzální, čistě korelativní. Odvolávají se i na jakousi synchronicitu a na názory psychoanalytika C. Junga. Domnívají se, že tyto vztahy lze vyhledat jen psychologicky, vnitřním poznáním, intuitivně. Od klasické astrologie utíkají proto astrologové k astrologii symbolické.
7/ Absence výkladu mechanismu Mnoho dnešních astrologů odmítá vědecký přístup a hledání kauzality úplně a tvrdí, že vůbec nezáleží na tom, jak astrologie funguje. Podstatné je, že „to“ funguje. To je ovšem názor z vědeckého hlediska nepřijatelný. Jestliže něco funguje, musí být mezi příčinou a následkem kauzální spojení, které se dá prokázat příslušnou teorií nebo alespoň statisticky.
8/ Astrologie dříve znala jen 5 planet Přesto měla astrologie údajně stejné úspěchy tehdy, i v moderní době, kdy byly objeveny planety Uran, Neptun a Pluto (nehledě k objevení dalších planetek), se kterými se dnes při výpočtech počítá. Jak to, že dnešní předpovědi vycházejí stejně dobře jako starověké? Buď musí být alespoň jeden z výpočtů chybný, anebo na postavení nebeských těles ve skutečnosti nezáleží a výklad horoskopu je naprosto vymyšlený.
9/ Možnost sestavení horoskopu Principy astrologie by měly mít obecnou platnost a sestavení horoskopu by mělo být možné všude. Nikoli, například na polárním kruhu nelze určit čtveřici základních bodů (viz 1/), když tu jednou za den splyne ekliptika s horizontem. A na pólu to rovněž nelze, protože tam není definován místní poledník.)
10/ Souhvězdí jako svébytný celek Není jasné, proč by měla mít na člověka nějaký vliv jednotlivá souhvězdí, resp. od nich odvozená znamení. Vždyť je to jen náhodné seskupení projekce hvězd, které leží v různé vzdálenosti a netvoří samostatnou skupinu.
11/ Experimentální výzkum vlivu nebeských těles na člověka po*ný je jen vliv Slunce, často předpokládaný je vliv Měsíce a jeho fází. Zjistilo se však stovkami pozorování, testů a statistických studií, že měsíční fáze nemají vliv na úmrtnost, vraždy, sebevraždy, úrazovost, domácí násilí, únosy, výskyt nemocí, alkoholismus, epilepsie, náměsíčnost, spánek, plodnost, počet porodů, příjmů na psychiatrická oddělení nebo jiná nemocniční oddělení, ani na růst hub, počasí, přírodní katastrofy a zemětřesení.
12/ Poloha Slunce a planet vůči souhvězdím Projekce Slunce a planet se pomalu posouvá po ekliptice v důsledku precese, posunu rotační zemské osy. Vlivem precese se jarní bod od doby, kdy vznikla astrologie, přesunul ze souhvězdí Berana do souhvězdí Ryb a blíží se již do souhvězdí Vodnáře. Není tedy jasné, jak mohou astrologické poučky odvozené pro polohy planet v tehdejších souhvězdích platit i pro současnost. kdy se Slunce i planety promítají do úplně jiných souhvězdí.
13/ Vlastnosti člověka, narozeného v určitém znamení Rozsáhlé studie s mnohatisícovými soubory nezjistily žádnou korelaci mezi datem narození a osobními vlastnostmi a inteligencí člověka, právě tak jako se nenašel vztah mezi těmito vlastnostmi a narozením v určitém znamení zvěrokruhu.
14/ Okamžik narození jako základ horoskopu Který je to vlastně okamžik? Je to začátek porodu, odtok plodové vody, otevření branky, vyjmutí dítěte, první nádech nebo přestřižení pupečníku? Není jasné, proč by právě tento okamžik měl být z hlediska vlivu planet na člověka tak důležitý. Vždyť kosmické vlivy, které působí na dítě v okamžiku narození, působily na ně i v děloze od okamžiku početí. Jinou námitkou je, že dobu porodu lze ovlivnit. Stačí urychlit nebo zdržet porod o několik minut a novorozenec se může dostat do jiného segmentu, „domu“. Představa, že by se tím měl novorozenci změnit celý jeho budoucí osud, je absurdní.
15/ Vliv planet v okamžiku porodu Planety nemohou mít dominantní význam. Větší význam mají geny, zdraví matky, způsob porodu – kleště, císařský řez, okolnosti porodu atd., které by musely případný vliv planet nepochybně přehlušit.
16/ Výpočet horoskopu podle chvíle narození Astrolog, pokud chce sestavit horoskop přesný, musí znát polohu nebeských tělech v době narození klienta. Výpočet bez počítače je nesmírně pracný, i s počítačem to není jednoduché. Není pravděpodobné, že by se astrologové přesným výpočtem zdržovali.
17/ Znalost data narození Většina lidí nezná přesnou hodinu, natož potom přesnou chvíli svého narození. Přesto zhotoví astrolog horoskop u každého.
18/ Testy nepotvrzují platnost horoskopu Provedeny byly stovky testů platnosti horoskopu v desítkách nejrůznějších modifikací. Byly to testy empirické, statistické i dvojitě slepé experimenty. Všechny vyzněly v neprospěch astrologie. Bylo např. zjištěno, a/ že 90% osob považuje za pravdivý horoskop, náhodně vybraný z kalendáře, pokud je představen jako jejich osobní horoskop, b/ že proband nepoznal svůj vlastní horoskop mezi deseti předloženými, c/ že astrolog nedokáže přiřadit horoskop k exaktně provedenému osobnostnímu dotazníku, d/ že každý astrolog z tzv. „karty zrození“ odvodí jiné vlastnost klienta, e/ že astrolog nepozná, který horoskop patří ke kterému členu z dvojice dvou extrémně odlišných osob, f/že klient popisuje horoskop jako zcela přesný popis jeho osobnosti, i když se v něm všechny pojmy změní v opak atd.
19/ Argument dvojčat Astrologové tvrdí, že osud člověka je určován přesnou chvílí jeho narození. Dvojčata se však narodí prakticky ve stejnou chvílí, přesto jsou jejich osudy často jiné.
20/ Výsledky astrologického věštění Veškeré předpovědi astrologů, týkající se katastrofických událostí nebo osudů významných lidí selhávají, jak svědčí opakované zpětné porovnání jejich předpovědí. Správných je obvykle jen 10% předpovědí, což odpovídá náhodě a pouhému hádání. Takové přehledy sestavují kritici astrologie v řadě zemí se stejnými výsledky. Výsledky věštby jsou správné jen tehdy, když je astrolog odvozuje od zřejmých trendů a na základě pravděpodobnosti, nebo tehdy, když je „věštba“ publikována post factum
21/ Úspěšné osobní a partnerské prognózy podle horoskopu Jsou snadno vysvětlitelné psychologickými efekty, především „chladným čtením“. Věštba nevychází z hodnocení horoskopu, který je jen dekorací, analogem křišťálové koule, ale z poznatků, které získá astrolog rozhovorem s klientem. V rozhovoru s ním orientačně pozná, jaký klient je, co má na srdci a co potřebuje. První odhad cílenými otázkami a pozorováním reakcí a mimiky pacienta postupně zpřesňuje. Astrolog pak klientovi sděluje, co ten chce slyšet.
22/ Formulace horoskopu Pokud astrolog nezjistí přesnější údaje o klientovi, pak sestavuje horoskop obecně, široce, zcela vágně. Uplatňuje především pozitivní údaje a doplní je malou příměsí údajů negativních, což zvyšuje věrohodnost astrologa – věštce. Z široké nabídky si klient selektivně vybere údaje pro něj příznivé, které pokládá za správné. Jde o tzv. selektivní myšlení, o barnumský resp. Forerův efekt.
23/ Rizika astrologických předpovědí pro jedince Negativní předpověď může ovlivnit zdraví, partnerské vztahy, psychiku jedince i celé rodiny. Existují stovky příkladů, kdy astrolog věštil klientovi vážnou chorobu nebo naopak její existenci popřel, s těžkými důsledky pro psychiku i zdraví klienta. V poslední době se šíří věštění příštího osudu novorozenců, což je zvlášť nebezpečné pro další vývoj dítěte, pokud rodina věštbě uvěří.
24/ Víra v osud Astrologie svými věštbami může utvrzovat člověka v přesvědčení, že jeho životní dráha je určena osudem, karmou, což může ovlivnit i jeho aktivitu a směřování. Jestliže je náš osud předurčen, pak je marné vzdorovat a o něco snažit.
25/ Rizika astrologie pro společnost Astrologie spolu s množstvím dalších iracionálních disciplín a názorů významně ovlivňuje celou společnost, přispívá k jejímu ohlupování, ztrátě kritického myšlení. Nepochybně tím může vzrůst nebezpečí podlehnutí různým náboženským nebo politickým ideologiím.
26/ Ovlivnění dějin Řada bitev mohla být vyhrána a mnohá politická rozhodnutí mohla být nepochybně správnější, kdyby se postupovalo racionálně a ne podle horoskopu.
27/ Astrologie má mnoho různých forem Astrologie není jednotnou homogenní disciplínou, jak je tomu u každého vědeckého oboru, ale je roztříštěna do řady různých forem, škol, směrů i lokálních variant. To je typickou známkou všech pseudovědeckých disciplín.
28/ Kuriózní terminologie Astrologie hýří fantasmagorickými pojmy, jejichž cílem je jen zahalit astrologii do záhadného hávu a představovat ji jako vědeckou disciplínu. Termíny jako kvadratura, konjunkce, sextil, kvinkux, trigon, bikvintilis, semkvadrát, dispozitor, radix, casus, detriment, orbis, dům a jeho hroty, dračí hlava jsou úžasně onomatopoické, leč velký smysl nedávají a matou hlavy i astrologům, protože každá jejich škola má jinou definici pojmů. Některé pojmy zavedl, nejspíše z recese, sám J. Kepler (Kapišinský).
29/ Serióznost astrologie Tu astrologie postrádá, jak dokazují četné falzifikace a výmysly, týkající se např. zkreslení smyslu Keplerových horoskopů, Nostradamových předpovědí, postojů generála M.R. Štefanika k astrologii, sporu Halley-Newton a j. (Kapišinský).
30/ Vztahy k jiným disciplínám Pseudovědeckou povahu astrologie dosvědčují i těsné vztahy s řadou pseudovědeckých disciplín, např. s alchymií, homeopatií, antroposofií, numerologií i s řadou metod alternativní medicíny.
31/ Typické rysy astrologie Astrologie nese všechny další typické rysy pseudovědy: Rozpor s vědeckými poznatky, nelogická tvrzení, nejednotný systém, tajuplnost, magie, spekulace, subjektivita, vágní předpovědi, lpění na dogmatech, odmítání kritiky, neserióznost aj.
32/ Názor vědeckých kruhů na astrologii V přírodovědeckých kruzích, např. v astronomických společnostech, na vysokých školách, akademiích věd, ale i např. v Americké humanistické společnosti a samozřejmě ve skeptických kruzích je astrologie považována jednoznačně za pseudovědu.
33/ Astrologie jako moderní věda? Astrologie je fosilizovaný relikt staro- a středověku. Vznikla před 4-6 tisíci léty, horoskopy se sestavují 2000 let. Zatímco každá vědecká disciplína se plynule a rychle vyvíjí a mění svá paradigmata, principy astrologie a sestavování horoskopů zůstávají neměnné po celou dobu její existence. Jedinou známkou modernizace a ovšem i vědeckosti je počítač na výrobu horoskopů.

Vím, co mne čeká. Kritikům mého přehledu však musím sdělit, že jsem si plně vědom obrovské role astrologie v historii, její role v předvědeckém snažení, v kulturním životě minulosti, v oblasti náboženské, v umění i v praktickém životě, politice a vojenství. Přiznám se, že nesmírně obdivuji úsilí a fantazii někdejších astrologů, kteří se snažili vysvětlit svět i povahu člověka v době, kdy neměli k dispozici žádný z nástrojů moderní vědy. Obdivuji i technickou složitost i krásu horoskopů. Nic to však nemění na tom, že astrologie nepatří do vědeckého světa, kam ji mylně astrologové řadí.
Ještě maličkost. Moc mne mrzí, že jsem svůj seznam nedokázal zakulatit. Jak to vyšlo, tak to vyšlo. Doufám, že mi někdo z čtenářů poradí, který argument je mylný, nebo že mi jich přidá dalších sedm.

Není tady

 

#2 23. 7. 2008 22:54

lupina montana
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: Polabí
Registrovaný: 14. 2. 2007
Příspěvky: 17877

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Čau, Madžiorre!
Heft je na mět rošku dlouhej, to sorry lol a nezáživnej. Ale můžeš mu vyřídit, že dalším polem jeho oponentur by mohlo být téma "Proč je film nesmysl" lol


Hou, hou, vlci jdou, už jsou tady, už tu jsou......

Není tady

 

#3 23. 7. 2008 22:57

Sally
♥♥♥----
Registrovaný: 25. 2. 2008
Příspěvky: 246

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

offtopic
Prosím vás, pokud to někdo přečtete, mohl byste udělat nějaký stručný výtah?
páč je to jistě velmi důležité sdělení, blbost přeci nemůže být tak dlouhá lol

Není tady

 

#4 24. 7. 2008 0:15

Doubravka
♥♥♥♥♥--
Registrovaný: 30. 1. 2007
Příspěvky: 521

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

aneb "Neboj se slepoty, dokud vidíš!" lol

Není tady

 

#5 24. 7. 2008 0:51

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Heřta jsem měla tu čest poznat naživo na dni s českou astrologií. Opravdu zážitek.
Typický Sisyfovec. Roznesli ho tam na kopytech, protože jako všichni Sisyfovci, ani on dodneška nepochopil ani to základní z astrologie, a to, že Znamení a souhvězdí jsou dva různé pojmy.
Hlavně že má tituly zepředu zezadu...kdo nechce vidět, nevidí.

Ta astrologie mu ale musí ležet v žaludku, když jí věnuje tolik energie. smile
No, řekněte, kdo věnuje tolik času studii, proč něco nemůže fungovat, když by byl o tom opravdu přesvědčený, že to fungovat nemůže a nepotřeboval sám sebe svými studiemi ve svém rozhodnutí utvrzovat?
Mně by teda nestálo zato zabývat se tím, proč nemůže fungovat teorie relativity. Kór když o tom prd vím, jen jsem slyšela, že Einstein udělal chybu ve výpočtech, a vlastně to nefunguje. Možná ne, já nevím. Ale vědce bych o tom nepřesvědčovala, ikdyž si to myslím.
Heřt ví stejný PRD o astrologii, takže se můžu jen usmívat.

Není tady

 

#6 24. 7. 2008 0:53

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Kdyby Heřt chtěl, můžu mu bod po bodu z té jeho studie vyvrátit i já, astrologické mimino.

Není tady

 

#7 24. 7. 2008 10:55

Míša Kulička
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 8. 9. 2006
Příspěvky: 16394
Web

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Ale třeba v termínu porodu má pravdu ... Myslím, že daleko důležitější je okamžik početí - tam nijak neovlivníš, zda se to podaří, nebo ne, a to ani v případě umělého oplodnění ... a termín je jasně daný. Termín porodu ale ovlivnit můžeš. Co třeba lidé narození císařským řezem daleko před termínem, z důvodu nemoci nebo zranění matky ... čtyřčata piplaná od 6. měsíce - narozená v listopadu, místo koncem ledna ... a tak prostě smile ... Ikdyž je fakt, že v době rozvoje astrologie by tyto děti neměly šanci na přežití ... a taky zná málokdo přesné datum svého početí, že ... datum narození je ale evidentní ... ikdyž taky ne ... ne všichni ho považují za důležité a znají ho ... to jen naše euroamerická společnost ...

Nevím, spíš než mávnutí ruky, že je Heřt mimo, bych opravdu čekala vyjádření astrologů k jednotlivým bodům smile ...

Osobně mi astrologie připomíná statistiku - přesné počítání nepřesných dat - s tím, že někdy to vyjde a někdy ne stolt ... ale zajímavá je, to jo ... některé výsledky Eurostatu taky stolt

Upravil(a) Míša Kulička (24. 7. 2008 10:57)


"Každý něco miluje, třeba jenom chleba." Čögyam Trungpa rinpoče
"Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli!" Gilbert Keith Chesterton
“Vede-li tě skuhrající havran, dojdeš k mršině.“ Arabské přísloví

Není tady

 

#8 24. 7. 2008 11:51

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Míšo, co se týče předčasného narození dětí, vždy tam prostě funguje horoskop, kdy se děti skutečně narodily, ne kdy se "měly" narodit. Ostatně ve skutečnosti se narodily přesně tehdy, kdy "měly".

To je trochu na filozoficko-ezoterickou debatu, co je dáno, a co ne.

Pokud jde o horoskop početí, tam nejde zjistit přesný den natož hodina vzniku. Na to se horoskop obvykle nedělá, ikdyž jsou na to metody matem.-astrologických výpočtů, sama jsem si svůj horoskop početí počítala, ale je to spíše pro zajímavost, než že bych tomu moc věřila.
Co je početí? Oplodňující soulož? Splynutí spermie a vajíčka? Zahnízděmí v děloze?  Nebo snad už pouhá myšlenka na to-zplodit dítě?

Chvíle narození je jednoznačně daná prvním nádechem dítěte. Je to konkrétní pevný bod, od kterého se odvíjí horoskop. A není náhodný. Náhody neexistují. smile

Co se týče jednotlivých bodů pana Heřta, můžu se k tomu vyjádřit, ale pochybuji, že by to někdo četl. Specielně pro Tebe to můžu zkusit. Ale obávám se, že Tě to moc bavit nebude.

Není tady

 

#9 24. 7. 2008 12:03

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Co se týče toho, jestli astrologie funguje nebo je to náhoda, když se někdo "trefí"...

Problém je v tom, že dnes si každý může říct "já jsem astrolog" a dávat výklady horoskopu jak na běžícím pásu. To nějak není postižitelné.
Ve skutečnosti jsou dány jasně pevné body, které však mají širokou variabilitu. Je to o schopnosti kombinace a syntézy astrologa, jak to dokáže rozklíčovat-a co je důležité-hlavně srozumitelně předat.

V Ostravě funguje jedna astroložka, vystupující pod jménem Večernice (její pravé jméno tu nechci psát, kdo ji zná, ví o kom mluvím).
Má úžasné imaginační schopnosti, výjimečný vhled, dokáže přesně cítit, co horoskop říká. Její znalosti nejsou ani tak hluboké, jako spíše velmi intuitivní. Jenže to neumí předat klientovi. Má natolik chaotické vyjadřování, že vlastně nikdo nerozumí, co chce říci. Ona horoskop velmi cítí, a správně cítí. Ale je se svým poznáním sama, protože to nedokáže sdělit nikomu jinému.
To jsem trochu odbočila...

Upravil(a) Damila (24. 7. 2008 12:03)

Není tady

 

#10 24. 7. 2008 12:15

Míša Kulička
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 8. 9. 2006
Příspěvky: 16394
Web

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Nemusíš Dami, znám argumenty obou stran ... já jen, že se tady dost často setkávám s tím, že se smete něčí názor jen proto, že je "sysifovský", skeptický a pod. .. přitom mohou mít část pravdy obě strany ... smile

Lupišu,  co film? Ale třeba aj takovej hokej a vůbec všechno, co má po pár minutách hodnotu vymačkanýho citrónu ... to je jako s diamantem - taky se ho nenajíš, nenapiješ, život ti nezachrání, ale lidi jsou za něj ochotni platit částky tisícinásobně vyšší jak za doušek vody a hrst rýže ... Z tohoto jednoho jediného bodu je patrné, že se jedná o nesmysly - ale lidem připadají úplně noumální a navíc aj potřebné ... lol
Těžko říct, co je nesmysl a co smysl má smile


"Každý něco miluje, třeba jenom chleba." Čögyam Trungpa rinpoče
"Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli!" Gilbert Keith Chesterton
“Vede-li tě skuhrající havran, dojdeš k mršině.“ Arabské přísloví

Není tady

 

#11 24. 7. 2008 12:27

hirondel
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 27. 12. 2006
Příspěvky: 7378

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Damila napsal(a):

V Ostravě funguje jedna astroložka, vystupující pod jménem Večernice (její pravé jméno tu nechci psát, kdo ji zná, ví o kom mluvím).
Má úžasné imaginační schopnosti, výjimečný vhled, dokáže přesně cítit, co horoskop říká. Její znalosti nejsou ani tak hluboké, jako spíše velmi intuitivní. Jenže to neumí předat klientovi. Má natolik chaotické vyjadřování, že vlastně nikdo nerozumí, co chce říci. Ona horoskop velmi cítí, a správně cítí. Ale je se svým poznáním sama, protože to nedokáže sdělit nikomu jinému.
To jsem trochu odbočila...

Ahoj Dam,
tomu vyse napsanymu verim.
Zajimalo by mne ale uprimne vedet, jak dalece dopredu je ona zena,nebo jini takovy-schopni ,rict neco o horoskopu nebo zivote ostatnich lidi?
Jak dalece vidi? Nevim jestli jsem srozumitelna.


  Zapomenout na svou pravou podstatu,je pricinou vseho utrpeni.
Uvedomit si ji ,prinasi svobodu.

Není tady

 

#12 24. 7. 2008 12:36

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

hirondel napsal(a):

Damila napsal(a):

V Ostravě funguje jedna astroložka, vystupující pod jménem Večernice (její pravé jméno tu nechci psát, kdo ji zná, ví o kom mluvím).
Má úžasné imaginační schopnosti, výjimečný vhled, dokáže přesně cítit, co horoskop říká. Její znalosti nejsou ani tak hluboké, jako spíše velmi intuitivní. Jenže to neumí předat klientovi. Má natolik chaotické vyjadřování, že vlastně nikdo nerozumí, co chce říci. Ona horoskop velmi cítí, a správně cítí. Ale je se svým poznáním sama, protože to nedokáže sdělit nikomu jinému.
To jsem trochu odbočila...

Ahoj Dam,
tomu vyse napsanymu verim.
Zajimalo by mne ale uprimne vedet, jak dalece dopredu je ona zena,nebo jini takovy-schopni ,rict neco o horoskopu nebo zivote ostatnich lidi?
Jak dalece vidi? Nevim jestli jsem srozumitelna.

Nevím nakolik jsou klienti spokojení. Popisuji to z pohledu astrologa pohybujícího se na fórech. Je těžké pochopit co myslí těmi svými nedokončenými větami, ona je Neptunický typ. Vhled, intuice, ale chaos, zmatek.
Více se myslím osvědčuje při výkladu karet, tam je symbolika víc na místě.
Nicméně dává tímto prostor (byť to není jejím vědomým cílem) klientovi, aby se aktivně zúčastnil svého výkladu a "dokončil" si některé díry ve výkladu sám. Přijde tak sám o sobě na mnoho nových věcí.tummenupp

Není tady

 

#13 24. 7. 2008 12:50

hirondel
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 27. 12. 2006
Příspěvky: 7378

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Jo Dami,rozumim.
Vi,vidi,ale neumi to predat.

Ale ptam se nakolik dni dopredu astrologie je schopna rict cloveku o jeho ceste zivotem?


  Zapomenout na svou pravou podstatu,je pricinou vseho utrpeni.
Uvedomit si ji ,prinasi svobodu.

Není tady

 

#14 24. 7. 2008 12:57

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

hirondel napsal(a):

Jo Dami,rozumim.
Vi,vidi,ale neumi to predat.

Ale ptam se nakolik dni dopredu astrologie je schopna rict cloveku o jeho ceste zivotem?

Jako co Tě čeká a nemine? smile
Na kolik chceš. Třeba na celý život.
Jen Ti neřekne, co se stane, ale co by se stát mohlo. jestli se to stane, z větší části záleží na Tobě.

Není tady

 

#15 24. 7. 2008 13:34

hirondel
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 27. 12. 2006
Příspěvky: 7378

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Diky Dami,o to me slo. Protoze pevne verim presne tomu,co pises ve sve posledni vete. A taky protoze vim ze  astrologii na rozdil od mne rozumis,proto jsem patrala po tom jestli dojdeme ke stejnemu zaveru i presto ze k nemu prichazim od jinud.
A mam velkou radost,ze to sedi.   wink


  Zapomenout na svou pravou podstatu,je pricinou vseho utrpeni.
Uvedomit si ji ,prinasi svobodu.

Není tady

 

#16 24. 7. 2008 14:03

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Hir,
obecné pravdy nejsou závislé na tom, co o nějakém oboru víme, nebo čemu rozumíme. Ty platí, ikdyž jim nevěříme. big_smile

Není tady

 

#17 24. 7. 2008 14:40

hirondel
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 27. 12. 2006
Příspěvky: 7378

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Dam,
co znamena obecne pravdy?


  Zapomenout na svou pravou podstatu,je pricinou vseho utrpeni.
Uvedomit si ji ,prinasi svobodu.

Není tady

 

#18 24. 7. 2008 14:59

Míša Kulička
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 8. 9. 2006
Příspěvky: 16394
Web

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Např., že voda je mokrá smile


"Každý něco miluje, třeba jenom chleba." Čögyam Trungpa rinpoče
"Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli!" Gilbert Keith Chesterton
“Vede-li tě skuhrající havran, dojdeš k mršině.“ Arabské přísloví

Není tady

 

#19 24. 7. 2008 15:04

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

hirondel napsal(a):

Dam,
co znamena obecne pravdy?

To, co platí. Alespoň v našem světě. Bez ohledu na to, co si o nich myslíme.

Není tady

 

#20 24. 7. 2008 17:01

lupina montana
♥♥♥♥♥♥♥
Místo: Polabí
Registrovaný: 14. 2. 2007
Příspěvky: 17877

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Damila napsal(a):

No, řekněte, kdo věnuje tolik času studii, proč něco nemůže fungovat, když by byl o tom opravdu přesvědčený, že to fungovat nemůže a nepotřeboval sám sebe svými studiemi ve svém rozhodnutí utvrzovat?

lollolloltummenuppgodlike


Hou, hou, vlci jdou, už jsou tady, už tu jsou......

Není tady

 

#21 24. 7. 2008 17:12

hirondel
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 27. 12. 2006
Příspěvky: 7378

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Dami ale jake jsou obecne pravdy v tomhle oboru,ktere plati?
 
Zamerim napriklad na prispevek 24.  Predstavuju si napriklad Homolkovi,kteri vi prd  o astro. prd o Vesmirnych zakonech a pujdou k astrologovi,ktery vyvesti z planet napr. ze Homolka za 10 let muze podle vseho,podle planet celit tvari v tvar smrti.
Jak bude asi reagovat? Co dal? 
Je tam vliv planet ,nebo jeho vliv?


  Zapomenout na svou pravou podstatu,je pricinou vseho utrpeni.
Uvedomit si ji ,prinasi svobodu.

Není tady

 

#22 24. 7. 2008 17:16

hirondel
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 27. 12. 2006
Příspěvky: 7378

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Míša Kulička napsal(a):

Např., že voda je mokrá smile

Miso  lol  Neni prece,je tekuta.


  Zapomenout na svou pravou podstatu,je pricinou vseho utrpeni.
Uvedomit si ji ,prinasi svobodu.

Není tady

 

#23 24. 7. 2008 17:18

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

hirondel napsal(a):

Dami ale jake jsou obecne pravdy v tomhle oboru,ktere plati?
 
Zamerim napriklad na prispevek 24.  Predstavuju si napriklad Homolkovi,kteri vi prd  o astro. prd o Vesmirnych zakonech a pujdou k astrologovi,ktery vyvesti z planet napr. ze Homolka za 10 let muze podle vseho,podle planet celit tvari v tvar smrti.
Jak bude asi reagovat? Co dal? 
Je tam vliv planet ,nebo jeho vliv?

Žádný normální astrolog Ti neřekne, že třeba za deset let tragicky zahyneš. Protože ani on to neví. Za těch deset let se může stát spousta věcí, můžeš změnit styl života, stravy, prostředí, myšlení. Takže z toho, co by za současných okolností pro Tebe znamenalo ohrožení na životě, za těch 10 let může být pouze o významném zvratu v životě, zdaleka nic o smrti.
Navíc, přímo nějaké "smrtelné" aspekty v astrologii vůbec neexistují.

Není tady

 

#24 24. 7. 2008 17:19

Damila
♥♥♥♥♥♥-
Registrovaný: 23. 4. 2007
Příspěvky: 4679

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

hirondel napsal(a):

Míša Kulička napsal(a):

Např., že voda je mokrá smile

Miso  lol  Neni prece,je tekuta.

a studená

Není tady

 

#25 24. 7. 2008 17:27

Míša Kulička
♥♥♥♥♥♥♥
Registrovaný: 8. 9. 2006
Příspěvky: 16394
Web

Re: 33 důvodů, proč je astrologie nesmysl od Jiřího Heřta

Damila napsal(a):

hirondel napsal(a):

Míša Kulička napsal(a):

Např., že voda je mokrá smile

Miso  lol  Neni prece,je tekuta.

a studená

aj teplá ... včerveným kohoutku, třebas lol

Dámy, nechcete mi tu snad tvrdit, že je voda suchá? wink


"Každý něco miluje, třeba jenom chleba." Čögyam Trungpa rinpoče
"Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli!" Gilbert Keith Chesterton
“Vede-li tě skuhrající havran, dojdeš k mršině.“ Arabské přísloví

Není tady

 
NÁŠ TIP:

    Zápatí

    Powered by PunBB 1.2.24c
    © Copyright 2002–2008 Rickard Andersson
    Content © Copyright 2000–2016 SAMI spol. s r.o.
    Ochrana osobních údajů